PİYASALAR

  • BIST 1001.362-1.02%
  • ALTIN453.022-0.32%
  • DOLAR8.1490.07%
  • EURO9.7-0.02%
  • STERLİN11.191-0.18%
  1. HABERLER

  2. GENEL

  3. Görevinden ayrılınca giriş şifresini iade etmemek hangi cezayı gerektirir?
Görevinden ayrılınca giriş şifresini iade etmemek hangi cezayı gerektirir?

Görevinden ayrılınca giriş şifresini iade etmemek hangi cezayı gerektirir?

Danıştay 8. Dairesi görev değişikliği üzerine birim amiri olması nedeniyle sahip olduğu şifreyi iade etmesi gerekirken, zamanında iade etmeyen kamu personeline kınama cezası verilebileceğine karar verdi.

A+A-

Dava, Üniversitede okutman olarak görev yapan davacının, YDYO yönetimi tarafından yapılan .sınavı öncesinde YDYO Soru Hazırlama Merkezince elektronik ortamda kayıtlı tutulan sınav sorularına erişim sağladığından bahisle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 8/i ve 4/d maddeleri uyarınca bir ay süreyle 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali ve maaş kesintisi nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen zararın tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk derece mahkemesince; sınav sorularına erişim sağlamasının, hizmet içinde taşıdığı resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak suçunu oluşturmayacağı, dava konusu olayda sübuta ermiş başka bir fiilin de bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuk uyarlık görülmediği gerekçesi ile işlemin iptaline karar vermiştir.

Danıştay bu kararı onamakla birlikte; davacının görev değişikliği üzerine birim amiri olması nedeniyle sahip olduğu şifreyi iade etmesi gerekirken, zamanında iade etmeyerek kınama cezasını kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas : 2016/3565

Karar : 2020/3968

Tarih : 01.10.2020

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : .Üniversitesi Rektörlüğü - .

Vekili : Av. .

Karşı Taraf (Davacı) : .

Vekili : Av. .

İstemin Özeti : . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

 

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : .

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının gerekçeli olarak onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, . Üniversitesinde okutman olarak görev yapan davacının, YDYO yönetimi tarafından yapılan .sınavı öncesinde YDYO Soru Hazırlama Merkezince elektronik ortamda kayıtlı tutulan sınav sorularına erişim sağladığından bahisle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 8/i ve 4/d maddeleri uyarınca bir ay süreyle 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali ve maaş kesintisi nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen zararın tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacının salt Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda gerçekleşen. sınav sorularına erişim sağlamasının, hizmet içinde taşıdığı resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak suçunu oluşturmayacağı, dava konusu olayda sübuta ermiş başka bir fiilin de bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuk uyarlık görülmediği; idarelerin, eylem ve işlemlerinden dolayı kişilerin uğradığı zararların idarece karşılanması gerektiğinden, iptal edilen işlem nedeniyle davacıya eksik ödenen maaşının verilmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle davacıya eksik ödenen maaşının davalı idare tarafından davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Mülga Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin ''Kınama Cezası'' başlığını taşıyan 6. maddesinde kınama cezasını gerektiren fiil ve haller belirtilmiş; (a) bendinde, verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmanın kınama cezasını gerektirdiği kurala bağlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin ''Aylıktan kesme'' başlığını taşıyan 8. maddesinin (ı) bendinde ise, hizmet içinde taşıdığı resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunma, aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, 2006-2013 yılları arasında . Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü ve kurumun bilgisayar ortamında bulunan sürücülerinin açılması, sürücüleri kullanacakların yetkilendirilmesi, bu yetkilerin alınması vb. konularda görevli olduğu, 2013 yılı Ocak ayından itibaren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde okutman olarak görevine devam ettiği, Şubat 2014 tarihinde Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda gerçekleşen . sınavına ilişkin toplu kopya olayı dolayısıyla yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporda, . sınavının gizliliğinin bundan önce ve son olarak Şubat 2014 tarihinde davacı tarafından ihlal edildiği, bu konuda kendisine verilmiş hiçbir açık yetkinin bulunmadığı, öğretim görevlisi sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunulduğunun belirtildiği; fiilinin, hizmet içinde taşıdığı resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte olduğundan bahisle tesis edilen bir ay süreyle 1/8 oranında aylıktan kesme cezasının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlığın çözümü için, davacının fiili ile disiplin cezasına dayanak Yönetmelik maddesinin örtüşüp örtüşmediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Olayda; davacının görev değişikliği üzerine birim amiri olması nedeniyle sahip olduğu şifreyi iade etmesi gerekirken, zamanında iade etmeyerek, YDYO biriminin soru hazırlama sürücüsüne kendisinde kalan şifre ile ulaşmak fiilinin, mülga Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 8/i maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği, diğer bir ifadeyle davacının fiili ile disiplin cezasına esas alınan disiplin suçunun örtüşmemesi nedeniyle disiplin hukukunda yer alan "tipiklik" şartının gerçekleşmediği anlaşılmıştır.

Bununla birlikte, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının sübut bulan fiilinin, dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan mülga Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 6. maddesinin (a) bendi uyarınca kınama cezasını kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Bu bağlamda; İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibarıyla hukuka uygun bulunan kararın, yukarıda aktarılan gerekçe ile onanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddiyle . İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibariyle hukuka uygun bulunan kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 01/10/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Kaynak: Memurlar.Net

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.